Friday, March 5, 2010

etemaad newspaper اعتماد


بی اعتماد شدیم. روزنامه اعتماد به عنوان یکی از پر دوام ترین روزنامه اصلاحات توقیف شد هرچند شاید در دادگاه بتواند از خود دفاع کند و برگردد اما حیف که امسال سالنامه اعتماد را نداریم تا در نوروز بخوانیم امسال نه سالنامه اعتماد ملی هست نه اعتماد و شاید بدتر از آن اینکه؛ روزنامه نگارانی بیکار شدند و هنوز طلبشان را نگرفته اند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe