Wednesday, July 27, 2011

haraz stream رود هراز
هراز
از میانه ده ها کوه رد می شود
ده ها رود از میانه کوه ها رد می شوند تا به هراز برسند
یادگار دماوند همین هراز است که در لا به لای کوه های البرز می پیچد  و می رقصد و جاده ای را در کنار خود به همین نام به سمت دریا می برد
روز هراز و مناظر اطراف آن  یکی از زیبایی های جاده هراز محسوب می شود

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger