Wednesday, February 7, 2007

Meeting about weblog on TV in Iran


باور کنید که حقیقت دارد

ساعت یازده و نیم شب پای تلویزیون شبکه چهار در روز جمعه بنشینید و این برنامه را نگاه کنید در برنامه رو در رو می توانید گفتگوی دو بلاگر یعنی خوابگرد (سید رضا شکراللهی) و روزنامه نگار نو( مصطفی قوانلو قاجار) را به مجری گری دکتر الستی مشاهده کنید.

این گفتگو که قرار بود بیشتر چالشی باشد بین این دو بلاگر به بیان معضلات بلاگستان تبدیل شد و ...

امیدوارم درصد سانسوری های این گفتگو کم باشد و اولین بحث وبلاگی در تلویزیون ایران خوب از اب در بیاید

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe