Sunday, February 4, 2007

mountain ارتفاعات تهران مکانی برای یارگیری سیاسی


دهه 50 و شروع مبارزات مسلحانه علیه رژیم پهلوی. همه چیز از اینجا شروع شد از میان همین کوه ها از میان سلسله جبال البرز در کوه های شمیران

شب بود همگی در پناگاه شیر پلا یا خواب بودند یا صحبت های شبانه خود را می کردند تا خوابشان برود و صبح کوه نوردی خود را ادامه دهند در میان سکوت کوهستان انفجاری رخ داد که صدایش کوه را فرا گرفت بازتاب صدا در کوه همه را اشفته کرد سر ها از پنجره بیرون امد و انجا بود که دریافتند مجسمه تاج مانند شاه در تپه روبرویی پناگاه فرو ریخته . انها بعد از انکه دریافتند مجسمه از بین رفته تصمیم گرفتند تا کوه نوردی را از همان موقع شب به سمت دربند تهران اغاز کنند تا مبادا ژاندارم ها به انها مشکوک شوند

کوه مامن و حیاتی بود برای انانکه برنامه های مسلحانه و خرابکارانه خود را بر علیه رژیم پهلوی سازماندهی کنند و گاها در همان جا تمرینات خود را پیگیری نمایند افراد سازمان ها بر این عقیده بودند که کوه مکان مناسبی است تا با هم صحبت کنند و به تشریح برنامه های خود بپردازند و هرگاه غریبه ای را دیدند که به انها نزدیک می شود بحث را تمام کنند و بازی های تفریحی که در کنار خود بود را اغاز می نمودند

از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران که به گفته خود با دوستانش در ان زمان ها به کوه می رفته و بحث های عقیدتی می کرده تا امثال رضا رضائی ها که متعلق به جنبش مسلحانه خلق ایران بودند. حزب ملل اسلامی از گروههای مسلحانه ای بود که در همان کوه دفن شد و بسیاری از مبارزان انها در همان کوه یا کشته شدند یا به اسارت دژخیمان شاه درامدند. اما بایستی بدانیم که فقط کوه های شمیرانات محل مناسبی برای برنامه ریزی گروهای مسلحانه و انتحاری نبود. در این میان خوب است به گروه فدائیان خلق هم اشاره کرد که محل شروع کار و پایان کارشان در جنگلهای و کوه های سیاهکل بود اسم ان گروه هم به سیاهکل معروف بود انها حیاتشان را در سال 55 از دست دادند و ترجیح دادند با وجود لطامات بسیار مبارزات مسلحانه را رها کنند

بهر ترتیب کوه مامن خوبی برای تمرینات و بحث ها و برنامه های این نوع سازمان ها و گروه ها بود امروز هیچ یک از ان گروها به غیر از موتلفه اسلامی زنده نیست یا اگر زنده است انچنان فاصله ای با مردم دارد که قابل تامل هم نیست در پست بعدی به وضعیت کوه های تهران بعد از انقلاب می پردازم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe