Sunday, February 8, 2009

chant نیایش
این دو عکس رو در ارتفاعات تهران ولنجک انداختم که به نظرم جالب اومد. خورشید در حال غروب در کوه و در پشت ابرها به نظرم زیبا اومد و به یکی از دوستان گفتم نمی خوای به این آیات الهی سجده بزنی؟ و تصویر دیگه مربوط به نیایش هست. جدیدا دوست دارم که عکس های طبیعتم رو با انسان ها تلفیق کنم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe