Thursday, April 16, 2009

ants world دنیای مورچه ها
این مورچه صحرایی ها که از جثه بزرگی برخوردارند همیشه مورچه های جالبی بودند. عملکردشان سریع و سرعت راه رفتن شان هم زیاد می باشد. مورچه های صحرایی گاز گرفتنشان هم انسان را اذیت می کند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe