Saturday, April 18, 2009

the face of poorness in the Tehran streets چهره فقر در خیابان های تهران
اینجا سبزه میدان خیابان پانزده خرداد نزدیک ایستگاه مترو هست. این نوجوان مشغول پیدا کردن آشغال از سطل زباله، آشغال هایی که شاید به دردش بخورد و امورات خودش را با فروش آنها بگذراند. نکته جالب در این عکس ساختمان روبرویی است که دادگستری کل استان تهران نام دارد . دادسرای عمومی و انقلاب تهران . در واقع این نوجوان در مکانی که محل گسترش عدل و داد هست مشغول جمع کردن زباله هست. او قربانی عدالت موجود هست

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe