Tuesday, June 9, 2009

اهرم های قدرت با جنبش سبز چه می کنند؟
شما از این منظره یا از این عکس چه برداشتی می کنید؟
من می ترسم اهرم های قدرت این جنبش سبز رو که نیمی از تصویر امروز ایران رو گرفته رو سرکوب کنه و بالاتر از اون قرار بگیره و آخر سر خودشو بیاره بالا. من از 14 هزار صندوق سیار رای می ترسم من از 5 میلیون شناسنامه جعلی می ترسم. می ترسم این جنبش سبز به نومیدی بخورد می ترسم اهرم های قدرت جنبش سبز رو نابود کنه

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe