Thursday, December 24, 2009

Release رها
همیشه خودم از این عکسها که انسان و طبیعت با هم تلفیق شده باشند و انسان هم جزیی از طبیعت شده باشه خوشم میاد. به نظرم این عکس هم که انسانی رو رها در یک دشت نشون میده جالبه

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe