Thursday, April 22, 2010

persian tiles کاشی کاریاین کاشی کاری زیبا که در کنارش آیینه کاری زیباتری را می بینید مربوط به امامزاده زید در بازار تهران است که این امامزاده و بارگاهش در زمان ناصر الدین شاه قاجار مرمت شد . در کنار بارگاه حضرت زید که از نوادگان امام سجاد محسوب می شود قبر لطفعلی خان زند هم وجود دارد. حتما اگر به بازار تهران رفتید سری به این مکان زیارتی سیاحتی بزنید که جهانگردان هم گه گاهی به این مکان سر می زنند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe