Thursday, July 17, 2008

road جاده


همیشه از عکسهای جاده خوشم می اومده
این عکس رو هنگامی که سوتار بر ماشین بودم گرفتم
این جاده نیشابور به مشهد است
بعد از رد شدن از نیشابور تا حدود 30 الی 40 کیلومتر جاده در اطراف خودش مزارع و زیبایی های زیادی به خود می بیند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe