Sunday, November 19, 2006

axe tree قطع درخت برای هیچ و پوچ


احترام به حقوق گیاه یعنی کشک حفظ محیط زیست یعنی خود حماقت نگهداری از منابع طبیعی و خدادادی یعنی دیوانگی به خبری که توجهم را جلب کرد دقت کنید قطع 4 هزار اصله درخت برای اتصال بزرگراه همت به ازادگان
اینکه این بزرگراه چقدر ارزش قطع کردن 4 هزار درخت از درختهای خرگوش دره را دارد نمی دانم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe