Saturday, December 16, 2006

icicle قندیل های کوه

طبق معمول جمعه تک و تنها به کوه رفتم چون دیگرون یا امتحان داشتند یا کار
هوا بسیار سرد و سوزناک بود و برای همین هم قندیل هایی که مشاهده می کنید تشکیل یافته بود
این تصویر اخری هیچ ربطی به روز جمعه و دوربین من ندارد عکس مزبور عکس ویروس هپاتیت بی است در اینجا که قاجار بویزیعنی وبلاگ اصلی ام می باشد
می توانید مقاله ای را با موضوع فهم ساده میکروبیولوژی بخوانید امیدوارم که از خواندن ان لذت وافی راببرید

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe