Sunday, June 8, 2008

baby name is PARSA پسر بازیگوشی به نام پارسا


عکس گرفتن از کودکان و بچه ها همیشه سخته چون دائم در حال تحرک و ورجه ورجوه هستند و اصلا نمی گذارند که تمرکز کنی و فوکوس کنی و عکستو بگیری
بهر حال جذابه عکس گرفتن از کودکان و شاید عمومی ترین عکس های دنیا عکس های کو.دکان است که مادر و پدرشان از انها عکس می گیرند و البومش می کنند
این پسر بچه که فکر کنم از تصویر هم معلوم است هم با هوش و هم بازیگوش است و مهربان و دوست داشتنی

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe