Sunday, June 22, 2008

sleep خواباین هم عکسی از یک خواب یک انسان که در پارکی آرام و راحت گرفته بود خوابیده بود
همواره از این عکسها که در متن جامعه هست و از مردم و جامعه گرفته میشه خیلی خوشم میاد

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe