Tuesday, September 28, 2010

چرخش evolution

نمایی که مشاهده می کنید مربوط به جوانی است که برای تهیه ذغال قلیان  دارد ذغال گردان را می چرخاند تا آتش حسابی به جان ذغال ها بیفتد.

Wednesday, September 22, 2010

حلزون snail
منظره زیبایی بود. باران صبحگاهی باریده بود و بعد از باران حلزون ها بیرون می آیند و روی برگ های خیس و نم دار گیاهان راه می روند، این صحنه صحنه زیبایی بود از حرکت یک حلزون از برگی به برگ دیگر

Wednesday, September 8, 2010

rain and streetاین هم نمایی از خیابانی که باران آمده و چاله ی آبی درست شده و این ماشین هنگام رد شدن از این چاله آب ، آب هم پرش کرده و قطرات باران بار دیگر موقت به هوا برگشتند

Sunday, September 5, 2010

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger