Thursday, June 28, 2012

Permaneció


بر جای ماندگان
حاصل تلاشی پیشین
زیبای فراموش شده
غمگین امروز
نشسته بر دیده گان ما
و تاثیرش با همه کوچکی بر حجم دید ما
بر شهر ما
بر سوژه ما

Wednesday, June 27, 2012

perdu

امروز
خانه هنرمندان
Tuesday, June 26, 2012

trout
بفرمایید شام
سبزی پلو ماهی با ماهی قزل آلا

Monday, June 25, 2012

Sunday, June 24, 2012

Thursday, June 21, 2012

Meadowحرف هایم ، مثل یک تکه چمن روشن بود
من به آنان گفتم:
آفتابی لب درگاه شماست
كه اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد
و به آنان گفتم: سنگ آرایش كوهستان نیست
همچنانی كه فلز ، زیوری نیست به اندام كلنگ
در كف دست زمین گوهر ناپیدایی است
كه رسولان همه از تابش آن خیره شدند
پی گوهر باشید ، لحظه ها را به چراگاه رسالت ببرید
و من آنان را ، به صدای قدم پیک بشارت دادم
و به نزدیکی روز ، و به افزایش رنگ
به طنین گل سرخ ، پشت پرچین سخن های درشت...
// سهراب سپهری

عکس مربوط می شود به دشتی که در جاده پلور به لاریجان است

Wednesday, June 20, 2012

Monday, June 18, 2012

Thursday, June 7, 2012

Friday, June 1, 2012

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger