Tuesday, March 25, 2008

village and poor روستا و فقر


از زنجان که به سمت کبودر اهنگ همدان بروی به یک سه راهی می رسی که علامت زده غار کتله خور و گرماب
در این راه که به گرماب و غار کتله خور می رسد به خاطر دور بودن از فضای شهری امکانات بسیار کمی در اینجاها وجود داشت
تنها سرمایه این روستاهای فقیر زمین بود و زمین
خدا را شکر که زمین ها مال خدا بود و صاحبی دیگر نداشت
دولت نهم در جریان دیدار از استان همدان سری به شهرستان کبودر اهنگ در فاصله 80 کیلومتری این روستاها زد اما کمکی به این روستاها نرسیده بود
واقعا فقیر بودند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger