Monday, October 25, 2010

bifid شکافتهسن و سال که بالا برود خطر شکافته شدن دل بیشتر می شود
آدمی تنها تر می شود خسته تر می شود دیگر هیچکس دور و برش نیست
فرسوده تر می شود در دل ایام
و در نهایت ممکن است دل آدمی از این همه تنهایی و درد شکافته شود
کاش حداقل اگر قرار است دل آدمی شکافته شود چونان این درخت مسن با آن تنه شکافته شده زنده و سبز باقی بماند
No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger