Monday, May 30, 2011

lakeجهان من در همین اتاق من جا می‌شود. تاریکی را با تنهایی که تجسم کنی می‌شود شب و روزش. صدای آب که می‌آید دری از هزاران مغاک جدا شده و باز می‌شود. روشنایی به درون می‌خزد این چیست در آن سوی جهانم؟

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger