Tuesday, September 30, 2008

poverty in iran فقر در ایران
امروز سه شنبه 9 مهر سال 87 است و اینجا خیابان جمهوری تهران هست که این جوان مشغول گشتن چیزی به درد بخور بود از ظرف آشغال شهرداری
حقیقتا این تصویر تلخی سات که یک جوان ایرانی این چنین در پی روزی اش و از ظرف سطل آشغال به دنبال ارتزاق روزی خود است . البته قرار بود نفت بیاد سر سفره مون اما خب بی تدبیری ها امروز تا آنجا رفت که نه تنها نفتی نیامد بلکه همون سفره هم داره بر چیده میشه و با این تورم و با این وضع اقتصادی معلوم نیست به کجا می خواهیم برویم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe