Saturday, May 17, 2008

blair book کتابی در مورد بلراین عکسو یکی زا دوستان که لندن رفته بود از یکی از کتابفروشی های شهر لندن عکس گرفته بود و حالا من اینجا قرار دادم
بلر هم رفت و حالا گوردون براون جای اون نشسته با شکست اخیر حزب کارگر در انتخابات سوال اصلی اینجاست که ایا در انتخابات نخست ویزری حزب کارگز شکست می خورد؟ ایا اندیشه های آنتونی گیدنز که راه گشای حزب کارگز و تونی بلر بود ممی تواند نجات بخش این حزب شود و همچنان در قدرت بمانند؟

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger