Thursday, November 27, 2008

canary قناری

این جوجه پرنده رو که میبینین تازه از تخم بیرون اومده و خیلی می لرزید و نحبف و کوچولو و هنوزم پراش در نیومده بود. شب بود و از فلاش کمک گرفتم. خیلی زیبا و مامانی بود. و واقعا ازش خوشم اومد. عکس یه قناری تازه به دنیا اومده بود

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe