Monday, November 17, 2008

sun خورشیداینجا ارتفاعی در حدود 2500 متر از سطح دریا می باشد و بر فراز تهران است که این دو فرد در کوه مشغول قدم زدن هستند و نور خورشید هم به نظرم خیلی جالب در عکس هویداست

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe