Friday, October 24, 2008

Baghie Cemetery قبرستان بقیعBaghie Cemeteryسالگشت شهادت امام جعفر صادق است و گفتم عکسی از قبرستان بقیع که برادرم به این سفر رفته بود و عکس هایش را به من داده بود را اینجا قرار بدهم تا شما هم از اینجا قبرستان بقیع را نگاه کنیداز امام صادق (ع) سفارش به عبدالله بن جندب:
ای پسر جندب دیریست که نادانی آبادان شده و بنیادش نیرومند گشته تا دین خدا را به بازی گرفتند و آنکه به خدا تقرب جوید از آنان به نظر خودش جز او را خواهد آنانند ستمکاران
ای زاده جندب اگر شیعه ما درست بودند فرشته ها با آنها دست میدادند و ابر بر سرشان سایه می انداخت و در روز هم می درخشیدند و از فراسر و زیر پای خود روزی می گرفتند و از خدا هر چه می خواستند به آنها میداد
ای پسر جندب همه گناهان آمرزیده شود جز نارضایتی همکیشانت و همه نیکوئیها مورد قبول است مگر آنها که ریایی باشد. ای پسر جندب بپیوند با کسی که از تو بریده و بده به آنکه از تو دریغ کرده و احسان کن بدانکه با تو بدی کرده و سلام کن بر کسی که به تو دشنام داده و انصاف بده به کسی که با تو خصومت کرده و بگذر از کسی که به تو ستم کرده . ای پسر جندب در چشم مردم صدقه مده به قصد اینکه تو را خوب شمارند و برای نمایش به مردم روزه مگیر که چهره را تیره و سر را ژولیده و لب را خشکیده کنند تا مردم بدانند که روزه دارند
بر گرفته از کتاب تحف العقول

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe