Tuesday, October 21, 2008

CIGARETTE سیگارهمینجوری که رد می شدم دیدم روی زمین کلی آشغال سیگار افتاده. با دیدن این تصویر کلی به فرهنگ خودمان بالیدم که به راحتی حاضریم آسغال سیگار را به زمین بیندازیم و عین خیالمان نباشد که ممکن است تصویر زشتی را از شهر به نمایش بگذاریم
به امید روزی که آشغال سگاری روی زمین نباشد

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe