Friday, October 10, 2008

request for come mohammad khatami درخواست برای آمدن خاتمی
همینطور که مشاهده می کنید برگه ای به نام موج سوم با عنوان پویش دعوت از سید محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات چاپ شده است تا آنها که علاقه به آمدن خاتمی دارند پای یان برگه را امضاء اسم هایشان را بنویسند و شماره تلفن هم بدهند. این برگه را ماه رمشون در حزب مشارکت شاخه جوانان تهران دیدم.

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe