Monday, December 29, 2008

poor young in iran جوان فقیر به دنبال روزی از زبالهدردناک است این عکس اما حقیقت دارد. شاید خیلی از شماها بگید که خب این عکس هایی که جوان یا کودک ایرانی را نشان می دهد که از آشغالها و زباله های سطح شهر به دنبال رزق و روزی هستند در دیگر کشور های دنیا هم وجود دارند. ولی آیا آن کشورها هم دارای چنین سرمایه هایی هستند نظیر نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی و انسانی

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe