Friday, December 19, 2008

misdeed خلافعکسی که می بینید به دلیل اینکه خودم که عکاس باشم و سوژه که این موتوری خلافکار باشه کمی تار افتاده اما آنقدر سوژه جالب بود که بخوام این عکسو اینجا بذارم و این نکته رو بگم که متاسفانه خلاف بر عکس و در جهت عکس حرکت کردن در بزرگراه آنقدر در کشورهای دارای قانون و نظم رانندگی مهم و حیاتیه که طرف رو به زندان می اندازن اما اینجا نه فرهنگش هست که این موتوری خلافکار بفهمد و نه قاونو و نظم رانندگی در ایران درست و حسابی است

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe