Thursday, December 4, 2008

wildlifes گنجشک ها
عکسی که می بینید به لطف زوم خوب دوربینم گرفتم. عکس گرفتن از پرنده ها سخته و با زوم مناسب ممکنه. هوا ابری و گرفته بود و باران شب قبلش حالی به هوا داده بود و این گنجشگ ها که عکسش را می بینید نشسته بودند و کلی با هم گپ می زدند.خوش به حالشون

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe