Monday, December 29, 2008

crow and cloud کلاغ و ابر
خیلی عکس زیبایی ازطبیعت هست که کلاغ را نشان می دهد که روی درخت لخت نشسته و ابرهای سپید و پف کرده هم از بالای درخت در حال رد شدن هستند. در عکسی دیگر نمای نزدیک این کلاغ و درخت و ابرها رو می بینید

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe