Wednesday, December 17, 2008

girl and autumn دختر و پاییز


به نظرم عکس جالبی شد این عکسی که تلاقی شده ی انسان و طبیعت هست و البته اگه من کمی پایین تر می اوردم که دختر توی عکس بهتر دیده می شد بهتر بود هرچند درخت زرد و زیبا ناقص می افتاد اما به طور کلی عکی دختر و پاییز عکس جالبی شد. خب هوای آنروز تمیز بود و آسمان هم آبی بود اما سوز هوا باعث شده که دختر در عکس با شال خود جلوی بینی خود را بگیرد

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe