Thursday, August 28, 2008

sleep خوابعکسی از یک کودک در حال خواب را مشاهده می کنید
اگر دقت کنید و روی عکس کلیک کنید می توانید عکس را بزرگتر ببینید تا ممتوجه شوید رگ های پلک این کودک هم در عکس افتاده
زیباست نه؟

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe