Thursday, August 28, 2008

moslem young جوان مسلمان
این دو عکس مربوط به شهر مکه است که از دو جوان مسلمان که در حال خودشان بودند دوستی که به حج رفته بود گرفته بود. خدمت آن دوستانی که فکر می کنند این عکس تجاوز به حریم خصوصی است باید عرض کرد که طبققوانین جهانی برای عکاسان فاصله ای تعیین شده تا بیشتر از یک حدی به سوژه نزدیک نشوند و فکر می کنم کمتر از یک متر یا حواشی همین متراژ باشد و نه بیشتر و عکاس اجازه دارد تا این حد به سوژه نزدیک شود. دوستی که به لندن رفته بود تعریف می کرد که ما اجازه داشتیم به سوژه در همین اندازه نزدیک شویم و عکس مان را بگیریم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe