Thursday, August 7, 2008

goharshad گنبد گوهرشاد


تصویری که می بینید مربوط به گنبد صحن گوهرشاد اما رضا در مشهد است
همانطور که در عکس مشخص است متاسفانه کمترین ترمیم یا می شود گفت هیچ ترمیمی در گنبد این صحن زیبا و تاریخی انجام نشده است و گنبد گوهرشاد مشغول فرسایش بیشتر و کهنه گی است

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe