Saturday, August 16, 2008

ya mahdi (a) یا مهدی (عمطمئنم اگر ظهور کند همین ایرانیان که این همه مشتاق ایشان هستند مهر کفر و ملحدی به ایشان می زنند چون مشخص است که دینی که ایشان دارد با این دینی که برای ما درست کردند تفاوت های فاحشی دارد
نیمه شعبان بر آنانی که مشتاق عدالت هستند مبارک.

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe